*

cycle stealing

A CPU design technique that periodically “grabs” machine cycles from the main processor usually by some peripheral control unit, such as a DMA (direct memory access) device. In this way, processing and peripheral operations can be performed concurrently or with some degree of overlap.

cycle stealing
Một kỹ thuật thiết kế CPU “bắt chụp” theo định kỳ các chu kỳ máy từ bộ xử lý chính bằng một bộ điều khiển thiết bị ngoại vi nào đó, chẳng hạn nhe một thiết bị DMA (truy cập bộ nhớ trực tiếp). Theo cách này, việc xử lý và các hoạt động của thiết bị đầu cuối có thể được thực hiện đồng thời hoặc với một mức độ phủ chồng nào đó.


Published:

PAGE TOP ↑