*

cycle

(1) A single event that is repeated. For example, in a carrier frequency, one cycle is one complete wave.

(2) A set of events that is repeated. For example, in a polling system, all of the attached terminals are tested in one cycle. See machine cycle and memory cycle.

cycle
(1) Một sự kiện được lặp lại. Ví dụ, trong một tần số sóng mang, một chu kỳ là một sóng hoàn chỉnh.

(2) Một tập hợp các sự kiện được lặp lại. Ví dụ, trong một hệ thống kiểm tra vòng, tất cả thiết bị đầu cuối đã nối kết sẽ được kiểm tra vòng, tất cả thiết bị đầu cuối đã nối kết sẽ được kiểm tra trong một chu kỳ. Xem machine cyclememory cycle.


Published:

PAGE TOP ↑