*

Cyclical Redundancy Cheaking(CRC)

In DOS, an automatic errorchecking method in which the operating system performs a computation on the data stored in a disk sector and writes the result of the computation at the end of the sector. When the system reads the data from the file, the computation is performed again, and the result is compared to the value stored at the end of the sector. If the two values disagree, the operating system attempts to read the data again, which usually solves the problems with the disk. CRC checks are more commonly used by file compression utilities (such as PKZIP) and for data communications error detection.

kiềm độ dư vòng
Một phương pháp kiểm lỗi tự động, được sử dụng trong DOS, khi tiến hành ghi dữ liệu vào đĩa. Về sau, khi DOS đọc dữ liệu từ đĩa ra, nó cũng thực hiện phép kiểm lỗi giống như vậy; kết quả của hai lần kiểm tra sẽ được so sánh với nhau để bảo đảm dữ liệu không bị thay đổi. Nếu thất có thông báo lỗi dạng CRC ERROR READING DRIVE C, thì đó là những tín hiệu báo về những trục trắc nghiêm trọng trên đĩa. Một thủ tục kiểm tra CRC tương tự được dùng phổ biến cho các trình tiện ích nén (như PKZIP chẳng hạn) và dùng trong trường hợp tin bằng truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑