*

cylinder

The aggregate of all tracks that reside in the same location on every disk surface. On multiple platter disks, the cylinder is the sum total of every track with the same track number on every surface. On a floppy disk, a cylinder comprises the top and corresponding bottom track. When storing data, the operating system fills an entire cylinder before moving to the next one. The access arm remains stationary until all the tracks in the cylinder have been read or written.

ống trụ
Tổng số của tất cả rãnh nằm trong cùng một vị trí trên moi bề mặt đĩa. Trên nhiều đĩa, ống trụ là tổng của mỗi rãnh với cùng một số rãnh trên mỗi bề mặt. Trên một đĩa mềm, một ống trụ gồm có rãnh trên cùng và rãnh dưới cùng tương ứng. Khi lưu trữ dữ liệu, hệ điều hành lấp đầy toàn bộ một ống trụ trước khi di chuyển đến ống trụ kế tiếp. Cần truy cập van đứng yên đến khi tất cả rãnh trong ống trụ đã được đọc hoặc ghi.


Published:

PAGE TOP ↑