*

Cyrix(Cyrix Corporation, Richardson, TX, www.cyrix.com)

Founded in 1988, Cyrix is a manufacturer of x86 compatible CPU chips it’s first product was a math coprocessor. In 1992, it introduced a line of 486 CPUs, later followed by the 6 x 86 Pentium class and 6x 86 Mx Pentium II class chips. Cyrix is expected to merge with and become a wholly owned subsidiary of National Semiconductor. See also Citrix.

Cyrix(Cyrix Corporation, Richardson, TX, www.cyrix.com)
Được thành lập vào năm 1988, Cyrix là một công ty sản xuất các mạch CPU tương thích x86. Sane phẩm đầu tiên của công ty là một bộ đồng xử lý toán học. Vào năm 1992, nó giới thiệu một loạt các CPU 486, sau đó là các mạch loại 6×86 Pentium và 6x86MX Pentium II. Người ta mong muốn Cyrix được hợp nhất và trở thành một chi nhánh chung của National Semiconductor. Xem thêm Citrix.


Published:

PAGE TOP ↑