*

daisy chain

Connected in series, one after the other. Transmitted signals go to the first device, then to the second and so on.

dây xích, phương pháp nối tiếp, phương pháp vòng hoa cúc
Được nối kết thành chuỗi nối tiếp. Các tín hiệu được truyền vào thiết bị đầu tiên, sau đó được truyền vào thiết bị thứ hai, và …


Published:

PAGE TOP ↑