*

daisy whell

An earlier print mechanism that used a plastic or metal hub with spokes like an oldfashioned wagon wheel minus the outer rim. At the end of each spoke is the carved image of a type character.

bánh xe bông cúc
Một cơ cấu in trước đây sử dụng một trục bằng kim loại hoặc trục plastic với các căm giống có vành ngoài. Ở cuối mỗi căm là hình ảnh được thắt của một ký tự in.


Published:

PAGE TOP ↑