*

DASD(Direct Access Storage Device)

Pronounced “dazdee.” A peripheral device that is directly addressable, such as a disk or drum. The term is used in the mainframe world.

DASD(Direct Access Storage Device)
Thiết bị lưu trữ truy cập nhanh. Được phát âm tương tự như “dazdee”. Một thiết bị ngoại vi có thể được điều khiển trực tiếp chẳng hạn như một đia hoặc trống từ. Thuật ngũ này được sử dụng trong thế giới mainframe (máy chủ).


Published:

PAGE TOP ↑