*

data acquisition

(1) The automatic colection of data from sensors and readers in a factory, laboratory, medical or scientific environment.

(2) The gathering of source data for data entry into the computer.

sự thu nhận dữ liệu, tích dữ liệu
(1)Việc thu thập dữ liệu tự động từ các bộ cảm ứng và các bộ đọc trong một nhà máy, phòng thí nghiêm, môi trường, khoa học hoặc y khoa.

(2) Việc thu thập dữ liệu nguồn sử dụng cho mục nhập dữ liệu trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑