*

data administration

The analysis, classification and maintenance of an organization’s data and data relationships. It includes the development of data models and datadictionaries, which, combined with transaction volume, are the raw materials for database design. Database administration often falls within the jurisdiction of data administration; however, data administration functions provide the overall management of data as an organizational resource. Database administration is the technical design and management of the database.

sự quản trị dữ liệu
Sự phân tích, phân loại và bảo quản dữ liệu và các quan hệ dữ liệu của một tổ chức. Nó bao goomg việc phát triển các mẫu dữ liệu và các từ điển dữ liệu vốn được kết hợp với volume giao tác và là các tài liệu chưa được xử lý sử dụng cho thiết kế cơ sở dữ liệu. Việc quản trị cơ sở dữ liệu thường phạm vi quản trị dữ liệu: tuy nhiên, các chức năng quản tri dữ liệu cung cấp chức năng quản lý dữ liệu tổng thể dưới dạng một nguồn tài nguyên của tổ chức. Quản trị cơ sở dữ liệu là thiết kế kỹ thuật và cũng là sự quản lý cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑