*

data bank

Any electronic depository of data.

ngân hàng dữ liệu
Nơi lưu trữ dữ liệu bằng điện tử.


Published:

PAGE TOP ↑