*

data bits

The number of bits used to represent one character of data. When transmitting ASCII text via modem, either seven or eight bits may be used. All other forms of data require eight bits.

data bits
số bit được sử dụng để biểu thị cho một ký tự của dữ liệu. Lúc truyền text ASCII qua modem, bảy bit hoặc tám bit có thể được sử dụng. Tất cả các form dữ liệu khác đòi hỏi tám bit.


Published:

PAGE TOP ↑