*

data bus

An internal pathway across which data is transferred to and from the processor. The expansion slots in personal computers are connected to the data bus.

bú dữ liệu
Một đường dẫn bên trong dẫn qua dữ liệu nào được chuyển giao sang bộ xử lý và chuyển giao từ bộ xử lý. Các khe mở rộng trong các máy tính cá nhân được nối kết với bus dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑