*

data cartridge

A removable magnetic tap module driven by a wheel inside the drive that presses against a passive roller in the cartridge. A tension belt is attached to the roller that presses against the supply and takeup reel. See QIC.

hộp băng dữ liệu
Một module băng từ có thể lấy ra được điều khiển bởi một bánh xe bên trong ổ đĩa tiếp xúc với một con lăn trong hộp băng. Một đây đai căng được gắn với con lăn vốn được ấn tiếp xúc với cuộn dây căng. Xem QIC.


Published:

PAGE TOP ↑