*

data code

(1) A coding system used to abbreviate data; for example codes for regions, classes, products and status.

(2) A digital coding system for data in a computer. Same as character code. See ASCII ans EBCDIC.

mã dữ liệu
(1)Một hệ hống tạo mã được sử dụng để viết tắt dữ liệu; ví dụ, các mã vùng, lớp học, và sản phẩm.

(2) Một hệ thống tạo mã kỹ thuật số cho dữ liệu trong một máy tính. Xem ASCIIEBCDIC.


Published:

PAGE TOP ↑