*

data compression

Encoding data to take up less storage space. Digital data is compressed by finding repeatable patterns of 0s and 1s. The more patterns that can be found, the more patterns that can be found, the more the data can be compressed. Text can generally be compressed to about 40% of its original size and graphics files from 20% to 90%.

sự nén dữ liệu
Việc mã hóa dữ liệu để chiếm ít khoảng trống lưu trữ. Dữ liệu kỹ thuật số được nén bằng cách tìm các mẫu 0 và 1 lặp lại. Càng nhiều mẫu có thể được tìm thấy ,cang có nhiều dữ liệu có thể được nén. Text thường có thể được nén sang khoảng 40% kích thước gốc và các file đồ họa từ 20% cho đến 90%.


Published:

PAGE TOP ↑