*

data deletion

In a database management program, an operation that deletes records according to specified criteria. Some database programs do not actually delete the records in such operations; they’ merely mark the records so that they are not included in data retrieval operations. Therefore, you usually can restore the deleted records if you make a mistake.

(sự) xóa dữ liệu
Trong chương trình lý quản cơ sở dữ liệu, đây là một tác vụ nhằm xóa các bản ghi thuộc cùng một loại đã được xác bản ghi thuộc cùng một loại đã được xác định. Nhiều chương trình quản lý cơ sở dữ liệu không thật sự xóa các bản ghi này bản ghi đó để nó không bị bao gồm trong các tác vụ truy tìm dữ liệu. Nhờ đó, bạn thường có thể phục hồi lại các bản ghi đã bị xóa do nhầm lan. Hãy đọc lại bản hướng dẫn sử dụng chương trình của bạn.


Published:

PAGE TOP ↑