*

data dipper

Software in a personal computer that queries a mainframe database.

data dipper
Phần mềm trong một máy tính cá nhân vấn tin một cơ sở dữ liệu mainframe (máy chủ).


Published:

PAGE TOP ↑