*

data division

The part of a COBOL program that defines the data files and record layouts.

data division
Thành phần của một chương trình COBOL vốn xác định các cách trình bày record và các file dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑