*

data entry department

The part of the datacenter where the data entry terminals and operators are located.

bộ phận nhập dữ liệu
Bộ phận của trung tâm dữ liệu nơi mà thiết bị mà người nhập dữ liệu được định vị.


Published:

PAGE TOP ↑