*

data entry operator

A person who enters data into the computer via keyboard or other reading or scanning device.

data entry operator
Người nhập dữ liệu vào máy tính qua bàn phím hoặc thiết bị đọc hoặc thiết bị quét khác.


Published:

PAGE TOP ↑