*

data entry program

An application program that accepts data from the keyboard or other input device and stores it in the computer. It may be part of an application that also provides updating, querying and reporting. The data entry program establishes the data in the database and should test for all possible input errors. See validity checking, table lookup, check digit and intelligent database.

data entry program
Một chương trình ứng dụng chấp nhận dữ liệu từ bàn phím hoặc thiết bị nhập khác và lưu trữ nó trong máy tính. Nó có thể là thành phần của một trình ứng dụng vốn cũng cung cấp tính năng cập nhật, vấn tin và báo cáo. Chương trình nhập dữ liệu thiết lập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và kiểm tra để tìm tất cả các lỗi nhập có thể. Xem validity checking, table lookup, check digit, và intelligent database.


Published:

PAGE TOP ↑