*

data error

A condition in which data on a digital medium has been corrupted. The error can be as little as one bit.

loi dữ liệu
Một điều kiện trong đó dữ liệu trên một phương tiện kỹ thuật số bị phá hỏng. Lỗi có thể nhỏ bằng một bit.


Published:

PAGE TOP ↑