*

data flow diagram

A description of data and the manual and machine processing performed on the data.

biểu đồ luồng dữ liệu
Sự mô tả dữ liệu và tiến trình xử lý dữ liệu bằng tay và bằng máy.


Published:

PAGE TOP ↑