*

data format

Same as file format.

định dạng dữ liệu
Tương tự như file format (định dạng file).


Published:

PAGE TOP ↑