*

Data General(Data General Copration, Wesrboro, MA, www.dg.com)

One of the first minicomputer companies, founded in 1968 by Edson de Castro. It has introduced a variety of computer series over the years and specializes in UNIXbased servers and RAID systems.

Data General(Data General Copration, Wesrboro, MA, www.dg.com)
Một trong các công ty máy tính mini đầu tiên được sáng lập vào năm 1968 bởi Edson de Castro. Nó đã giới thiệu nhiều máy tính qua nhiều năm và chuyên về các server dựa trên UNIX và các hệ thống RAID.


Published:

PAGE TOP ↑