*

data glove

A glove used to report the position of a user’s hand and fingers to a computer. See virtual reality.

data glove
Một găng tay được sử dụng đế báo cáo vị trí của các ngón tay và bàn tay của một người dùng cho một máy tính. Xem virtual reality.


Published:

PAGE TOP ↑