*

data independence

Techniques that allow data to be changed without affecting the applications that process it. There are two kinds of data independence. The first type is data independence for data, which is accomplished in an database management system (DBMS). It allows the database to be structurally changed without affecting most existing programs. Programs access data in a DBMS by field and are concerned with only the data fields they use, not the format of the complete record. Thus, when the record layout is update (filds added, deleted or changed in size), the only programs that must be changed are those that use those new fields. The second type is data independence for processing. This means that any data that can possibly be changed should be store in a database and not “hard wired” into the code of the program. When values change, only the database item is altered, which is a simple task, rather than recompiling programs.

sự độc lập dữ liệu
Cấc kỹ thuật cho phép dữ liệu được thay đổi mà không ảnh hưởng đến các trình ứng dụng vốn xử lý nó. Có hai kiểu dât independence. Kiểu thứ nhất là data independence sử dụng cho dữ liệu vốn thể đạt được trong một DBMS (hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu). Nó cho phép cơ sở dữ liệu được thay đổi về mặt cấu trúc mà không ảnh hưởng đến hầu hết các chương trình hiện có. Các chương trình truy cập dữ liệu trong một DBMS qua trường (field) và được nối kết chỉ với các field dữ liệu mà chúng sử dụng. Không được nối kết với định dạng record hoàn chỉnh. Vì vậy lúc cách trình bày record được cập nhật (các field được bổ sung, bị xóa, hoặc thay đổi kích thước), các chương trình duy nhất vốn phải được thay đổi là các chương trình sử dụng các field mới đó. Kiểu thứ hai là data indeppendence sử dụng cho tiến trình xử lý. Điều này có nghĩa rẳng bất kỳ dữ liệu nào vốn có thể được thay đổi sẽ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu vốn có thể được thay đổi sẽ được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu và không “bị rang buộc chặt chẽ” trong mã lập trình. Lúc các giá trị thay đổi, chỉ có hạng mục cơ sở dữ liệu được thay đổi, vốn là một tác vụ đơn giản, thay vì biên soạn lại các chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑