*

data insertion

In a database management program, an operation that adds new records to the database. Insertion is similar to appending in that new records are added to the database; however. appending records adds records only at the end of the database. Insertion enables you to add records anywhere in the database. See append.

chèn thêm dữ liệu
Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một thao tác nhằm bổ sung thêm các bản ghi mới cho cơ sở dữ liệu; chèn (insert) tương tự như gắn (append) về mặt bổ sung bản ghi mới; tuy nhiên gắn chỉ bổ sung các bản ghi vào cuối cơ sở dữ liệu, còn chèn cho phép bổ sung bản ghi mới vào bất cứ đâu trong cơ sở dữ liệu. Xem append.


Published:

PAGE TOP ↑