*

data integrity

The process of preventing accidental erasure or adulteration in a database.

tính toàn vẹn dữ liệu
Tiến trình ngan việc xóa ngẫu nhiên hoặc pha trộn sửa đổi trong một cơ sỏ dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑