*

data interchange format (DIF) file

In apreadsheet programs and some database programs, a standard file format that enables the exchange of data among different brands or versions of spreadsheet programs. Originally developed by Software Arts, the creators of VisiCalc, DIF is qupported by Lotus 123 and other spreadsheet programs that can read spreadsheets saved in the DIF format.

tập tin DIF, tệp khuôn thức trao đổi dữ liệu
Trong các chương trình bảng tính và một số chương trình cơ sở dữ liệu, đây là khuôn thức tiêu chuẩn của tập tin, nó làm đơn giản cho việc xuất cảng và nhập cảng dữ liệu giữa các chương trình bảng tính khác nhau. Do hãng Software Át (các sáng lập viên VisiCalc) biên soạn ra, DIF được sự hưởng ứng của Lotus 123, Quattro Pro, và hầu hết các chương trình bảng tính khác.


Published:

PAGE TOP ↑