*

data item

A unit of data stored in a field. See field.

hạng mục dữ liệu
Một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trong một field. Xem field.


Published:

PAGE TOP ↑