*

data line

An individual circuit, or line, that carries data within a computer or communications channel.

tuyến dữ liệu
Một tuyến, hoặc mạch cá thể mang dữ liệu trong một máy tính hoặc kênh trao đổi thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑