*

data link escape

A communications control character which indicates that the following character is not data, but a control code.

data link escape
Một ký tự điều khiển tiến trình trao đổi thông tin cho biết ký tự theo sau không phải là dữ liệu mà là một mã điều khiển.


Published:

PAGE TOP ↑