*

data link protocol

In communications, the trans mission of a unit of data from one node to another (OSI layer 2). It is responsible for ensuring that the bits received are the same as the bits sent. All transmission of data requires a data link function, which may be all that is necessary. For example, Xmodem and Zmodem provide data link capability, when transmitting between two personal computers via modem. Ethernet and Token Ring provide data link services over a network.

giao thức liên kết dữ liệu
Trong các tiến trình trao đổi thông tin, việc truyền một đơn vị dữ liệu từ một nút này sang một nút khác (lớp OSI 2). Nó có chức năng bảo đảm các bit được nhận tương tự như các bit đã được gởi. Toàn bộ tiến trình truyền dừ liệu đòi hỏi một chức năng liên kết dữ liệu. Ví dụ, Xmodem và Zmodem cung cấp tính năng liên kết dữ liệu khi truyền giữa hai máy tính cá nhân qua modem. Ethernet và Token Ring cung cấp các dịch vụ liên kết dữ liệu qua một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑