*

data link

In communications, the physical interconnection between two points (OSI layers 1 and 2). It may also refer to the modems, protocols and all required hardware and software to perform the transmission.

liên kết dữ liệu
Trong các tiến trình trao đổi thông tin, nối kết vật lý giữa hai điểm (các lớp OSI 1 và 2). Nó cũng có thể đề cập đến các modem, các giao thức và phần cứng và phần mềm được yêu cầu để thực hiện viêc truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑