*

data manipulation language

A language that requests data from a DBMS. It is coded within the application program such as COBOL or C.

Ngòn ngội xôư lyă dội liẽu
Một ngôn ngữ yêu cầu cung cấp dữ liệu từ một DBMS. Nó được tạo mã trong chương trình ứng dụng chẳng hạn như COBOL hoặc C.


Published:

PAGE TOP ↑