*

data manipulation

In database management, the use of the fundamental data base manipulation operations data deletion, data insertion, data modification, and data retrievalto make changes to data records.

(sự) thao tác dữ liệu, xử lý dữ liệu
Trong quản lý dữ liệu, đây là việc sử dụng các tác vụ cơ bản của việc xử lý cơ sở dữ liệu bao gồm xóa dữ liệu, chèn thêm dữ liệu, cải biến dữ liệu, và truy tìm dữ liệu để tạo ra các thay đổi cho các bản ghi dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑