*

data model

A description of the principles of organization of a database.

mô hình dữ liệu
Phần mô tả các nguyên tắc của tổ chức của một cơ sở dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑