*

data modeling

The identification of the design principles for a data model.

tạo mô hình dữ liệu
Việc nhận dạng các nguyên tắc thiết kế sử dụng cho mô hình dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑