*

data module

A sealed, removable storage module containing magnetic disks and their associated arms and read/write heads.

module dữ liệu
Một module lưu trữ, Kín và có thể tháo rời chứa các đĩa từ và cơ cấu truy cập liên kết của chúng và các đầu đọc viết.


Published:

PAGE TOP ↑