*

data name

The name assigned to a field or variable.

tên dữ liệu
Tên được gán cho một trường hoặc một biến.


Published:

PAGE TOP ↑