*

data network

A communications network that transmits data. See communications.

mạng dữ liệu
Mạng trao đổi thông tin truyền dữ liệu. Xem communication.


Published:

PAGE TOP ↑