*

data packet

One frame in a packetswitched message. Most data communications is based on dividing the transmitted meeeage into variablelength packets. For example, an Ethernet packet can be from 64 to 1518 bytes in length.

gói dữ liệu
Một frame (khung) trong thông báo chuyển đổi gói. hầu hết các tiến trình trao đổi dữ liệu được dựa vào việc chia thông báo được truyền ra thành các gói có chiều dài thay đổi. Ví dụ , một gói Ethernet có thể dài từ 64 cho đến 1518 byte.


Published:

PAGE TOP ↑