*

data processing

The capturing, storing, updating and retrieving data and information. It may refer to the industry or to data processing tasks in contrast with other operations, such as word processing.

việc xử lý dữ liệu
Việc nắm bắt. lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu và thông tin. Nó có thể đề cập đến các tác vụ xử lý dũ liệu tương phản với các hoạt động khác, chẳng hạn như tiến trình xử lý từ.


Published:

PAGE TOP ↑