*

data projector

A video machine that projects ouput from a computer onto a remote screen. It is bukier than a flat LCD panel. but is faster for displaying highspeed animation.

data projector
Video chiếu kết quả xuất từ một máy tính lên một màn hình từ xa. Nó lớn hơn một LCD panel phẳng, nhưng nó hiển thị hiệu ứng hoạt hình tốc độ cao nhanh hơn.


Published:

PAGE TOP ↑