*

data redundancy

In database management, the repetition of the same data in two or more data records. Generally, you should not enter the same data in two different palces within a databasesomeone may mispe just one character, destroying accurate retrieval. To the computer. Acme is not Acmee. Suppose that one data record contains the supplier name Meg Williams, and another has Megan Williams, The program fails to retrieve both data records if you search for all the records with Megan Williams in the SuPPLIER field. Integrity is a serious issue for any database management system. Relational database management programs can reduce the data redundancy problem. Suppose that you are running a retail operation, and you have created a simple inventory database to help you track items in stock. In the SUPPLIER field, you type USPSI instead of UltraSophisticated Products Suppliers Intl. USPSI appears in several records. Because you type the full name and address of the company just once, in the second database, the address cannot be typed two different ways. Of course, you still can mistype the code USPSI; however, a short code is easier to type, and errors are easier to catch.

sự dư thừa dữ liệu
Trong quản lý dữ liệu, đây là sự lặp lại cùng một dữ liệu trong hai hoặc nhiều bản ghi dữ liệu. Nói chung, không bao giờ bạn lại nhập cùng một dữ liệu vào hai nơi khác nhau trong phạm vi một cơ sở dữ liệu, nhưng có thể có người đánh sai một ký tự làm cho việc truy tìm bị mất chính xác. Đối với máy tính, Acme không phải là Acmee. Các chương trình sẽ không thể truy tìm được cả hai bản ghi dữ liệu nếu bạn tìm kiếm tất cả các bản ghi có Acme trong trường COMPANY (tên hãng). Tính toàn vẹn là một vấn đề nghiêm túc đối với mọi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu có liên quan có thể giảm bớt vấn đề dư thừa dữ liệu này. Giả sử bạn đang cho chạy một tác vụ bán lẻ, và bạn xây dựng một cơ sở dữ liệu kiểm kê hàng để giúp cho việc theo dõi các mặt hàng trong kho. Trong trường SUPPLIERS (tên hãng cung cấp), bạn nhập vào các tên hãng viết tắt, như USPSI thay cho UltraSophisticated Products Suppliers Intel chẳng hạn. Trong cơ sở dữ liệu thứ hai, bạn thành lập các bản ghi đối với tất cả hãng cấp hàng cho bạn, bao gồm trường SUPPLIER để nhập vào đó tên viết tắt của hãng, và các trường khác để nhập thông tin về đĩa chỉ và tên đầy đủ. Vì bạn đánh vào tên đầy đủ và địa chỉ của hãng chỉ một lần, nên trong cơ sở dữ liệu thứ hai, địa chỉ đó không được đánh theo hai cách khác nhau. Dĩ nhiên bạn vẫn còn có thể đánh sai mã USPSI, nhưng mã ngắn dễ đánh và dễ phát hiện sai sót hơn.


Published:

PAGE TOP ↑