*

data representation

How data types are structured; for example, how signs are represented in numberical values or how strings are formatted (enclosed in quotes, terminated with a null, etc.).

data representation
Cách tạo cấu trúc cho các kiểu dữ liệu; ví dụ, cách mà các ký hiệu được biểu thị bằng các giá trị số hoặc cách mà các chuỗi được định dạng (được đặt trong các dấu trích dẫn, kết thúc bằng null, …).


Published:

PAGE TOP ↑