*

data resource management

Same as data administration.

quản lý nguồn tài nguyên dữ liệu
Tương tự như data administration.


Published:

PAGE TOP ↑