*

data retrieval

In database management programs, an operation that retrieves information from the database according to the criteria specified in a query. A database management program is useless if the program displays all the information at once. You must be able to access only needed information. The following query. written in simplified Structured Query Language (SQL), instructs a program to choose data from the first name, last name, phone no, and due date fields of the Rentals database, when the due date field ccontains a date equal to or earlier than May 5, 1993. The query then instructs the program to sort the displayed data by the due date, so that the customers whose tapes are most overdue are at the top of the list. A program that displays data tables as the result of retrieval operations is a tableoriented database management program. Tecordoriented database management programs are less useful because they display all the information on all the data records retrieved.

khôi phục dữ liệu, truy tìm dữ liệu
Trong các chương trình quản lý cơ sở dũ liệu, đây là một tác vụ nhằm truy tìm và lấy thông tin ra khổi cơ sở dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn được xác định trong một câu hỏi. Một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu sẽ rất có tác dụng khi bạn muốn truy cập vào chỉ một số ít bản ghi: tất cả các khách hàng riêng ở Florida, hoặc những khách hàng ở đó nhưng chỉ những người nào vừa mới gặp trong thời gian 90 gần đây, chẳng hạn. Bằng cách đặt những câu hỏi, bạn sẽ có thể ra lệnh cho chương trình tiến hành sắp xếp dữ liệu theo thứ tự, ví dụ theo tên khách hàng, hoặc tiến hành chọn ra chỉ những bản ghi nào đó, như danh sách khách hàng ở Alanta chẳng hạn. Trong một số chương trình, câu hỏi này còn có thể xác định các trường hợp nào sẽ được hiển thị sau khi đã chọn được các bản ghi phù hợp. Chương trình mà kết quả của tác vụ truy tìm dữ liệu được hiển thị dưới dạng các bảng dữ liệu, thì gọi là chương trình quản lý cơ sở dữ liệu hướng bảng. Chương trình quản lý dữ liệu hướng bảng ghi thường không tiện dụng bằng, Vì nó hiển thị mọi thông tin trên moi bản ghi dữ liệu mà nó truy tìm.


Published:

PAGE TOP ↑